HIDROCONSTRUCTIA

MANAGEMENT


 

 

consiliul de administrare

ec. Mihai MARIN
- Director General


 

         

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

 

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta totalitatea actionarilor si a deliberarilor lor, purtate in conditiile legii si ale Actului Constitutiv; hotararile adoptate de aceasta obliga toti actionarii.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Ordinare si Extraordinare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca de Consiliul de Administratie, de presedinte sau de un alt administrator pe baza imputernicirii data de presedinte, termenul de intrunire, de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, neputand fi mai mic decat cel prevazut de Legea nr. 31/1990, privind societatile.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarile Generale decat prin actionari ai societatii imputerniciti pe baza unei procuri speciale certificata prin semnaturi si stampila de catre administratorii desemnati de Consiliul de Administratie si comitetele de organizare a adunarilor generale.

Hotaririle Adunarii Generale sunt obligatorii pentru actionarii, chiar si pentru cei care nu au luat parte la adunare.

Adunarile Generale ale Actionarilor, Ordinare si Extraordinare, sunt conduse de Presedintele Consiliului de Administratie. In cazul imposibilitatii participarii acestuia, Adunarea va fi condusa de un administrator desemnat de Presedinte.

        

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu majoritate simpla de voturi, alege Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, actionari sau neactionari, temporari si revocabili, pentru un mandat de 4 ani.

Alegerea administratorilor se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor dintre persoanele inscrise pe lista de candidati, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni si ori de cite ori este necesar, la sediul societatii sau in orice alt loc indicat in convocare, la convocarea presedintelui sau la initiativa proprie sau la cererea a mai mult de o treime din administratori.
Deciziile Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor, prin vot deschis.
Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.


Harta site Vizitatori